หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
กพ 0023.3/ว 3887 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3889 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพิ่มเติม [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3890 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3891 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3896 การจัดซื้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3840 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3841 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 1-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 2-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 3-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 4-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3784 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3785 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยกวับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3727 ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : ZTEMSA [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3739 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3761 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3762 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3759 การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3740 การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3760 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
   
 
 
  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 2536  ตอบ 4  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 304  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 348  ตอบ 0  
 
 
 

 


จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกา [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเ [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์กีฬา-เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเส [ 2 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบ [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยสายท้ายบ้านหว [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งสวน หมู่ที่ 7 บ [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจื [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ก [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]

 
   
 

ภูมิปัญญานางสังข์ ทองคำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน
 
 
 
 
 

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นครชุม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล