หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
" สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีการศึกษา
พัฒนาตำบลน่าอยู่ ควบคู่คุณภาพชีวิต "
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
วิสัยทัศน์ อบต.นครชุม
โบราณสถาน แหล่งอารยธรรมของชาวนครชุม
อบต.นครชุม
1
2
3
 
 
 
 
 
กพ0023.5/ว4980 การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4978 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4977 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้ริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4979 การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอางในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว4900 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว4899 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว4898 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนันสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอส์ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว4900 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4880 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4876 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4879 ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4878 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิ้มช้อปใช้ [ 13 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4831 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 11 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4804 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว4785 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว459 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว460 การกำหนดรายการพัสดุที่ให้จัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market เพิ่มเติม [ 9 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4226 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4224 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565  [ 6 ก.ย. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4225 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเาริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน [ 6 ก.ย. 2562 ]   
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 3013  ตอบ 1  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 338  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 383  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 328  ตอบ 0  
 
 
 

 


ซื้อถังขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมา [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8196 กำแพ [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8654 กำแพงเพชร [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]

 
   
 

ภูมิปัญญานางสังข์ ทองคำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน
 
 
 
 
 

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นครชุม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870