หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
    - ข้อมูลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - บทบาทหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2563)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 (พ.ศ.2563)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 (พ.ศ.2563)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 (พ.ศ.2563)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 (พ.ศ.2563)
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
    - ข่าวสารในเครือข่าย
    - ประกาศจากระบบ e-gp
    - กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - ร้องเรียนทุจริต
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6