หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565  24 ม.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์  24 ม.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A โดยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.81  18 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  4 ม.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  4 ม.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  4 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  30 ธ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)  27 ธ.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ***ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร*** มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2565  22 ธ.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ  13 ธ.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 ธ.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  19 พ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565  19 พ.ย. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ดำเนินการขยายเขตประปาตามโครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 3 (วัดพิกุล) ถึงหมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้ ตำบลนครชุม  4 พ.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564  27 ต.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564  26 ต.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.64)   26 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม   21 ต.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  8 ต.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม  6 ต.ค. 2564 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870