หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347 11 พ.ค. 2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร] 10 พ.ค. 2565
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333 10 พ.ค. 2565
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321 10 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กสธ. มท 0819.2/ว1332 9 พ.ค. 2565
การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1329 9 พ.ค. 2565
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว1303 9 พ.ค. 2565
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1330 9 พ.ค. 2565
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว1326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว1322 9 พ.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1299 9 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กสธ. มท 0819.2/ว1298 9 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กพส. มท 0810.8/ว1310 9 พ.ค. 2565
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1316 9 พ.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5418-5493 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5494-5497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ค. 2565
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,289
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870