หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศมาตราการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)