หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870