หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


แบบฟอร์มการชำระภาษีผ่านธนาคาร


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์


คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด


คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือสาธารณภัย


คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาติขุดดินถมดิน

 
  (1)     2   
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870