หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม


นางเบญจวรรณ ตาสหรี
รองปลัด อบต.นครชุม


นายอนรรค บ่อน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปริ่มรัก ศุภดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชาญ มาตอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวัชรีย์ ทองเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870