หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม
 
สำนักปลัด
 


นายอนรรค บ่อน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไพรัช พลขันธ์
นิติกร


นางสาวจันทร์จิรา เพิ่มสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิภาวรรณ เกิดผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชิต แสนสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจามมารี ศิริวัฒนวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรุณลักษณ์ ทำจันทรทา
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870