หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายธณัฐ เมธาวีกุลชัย
ปลัด อบต.นครชุม
 
กองคลัง
 


นางสาวปริ่มรัก ศุภดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธารินีย์ จักษุฤทธิ์
นักวิชาการคลัง


นางสาวปัญจพร จารุวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเชาวเรศ สารี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวนริศรา ระวังภัย
นักวิชาการพัสดุ


นางอุดมลักษณ์ เมฆเขียว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวธนสิริกาญจน์ เสือคำรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870