หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 

 
 
จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึก และแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงด้านรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ โดยจัดให้มีการคัดแยกขยะในชุมชน และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ดูแลรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อให้มีแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ไร้มลพิษ
 
 

 
 
จะดำเนินการผลักดันให้มีการสร้างถนนเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดการคมนาคมขนส่งอย่างทั่วถึงทั้งตำบล ก่อสร้างปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และที่สำคัญคือการปรับปรุงแหล่งน้ำทั้งที่สร้างขึ้นเอง และแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้พอเพียงสำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ในการทำการเกษตรของตำบลนครชุม ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำต่างๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการบริการ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างเพียงพอ และทั่วถึงในเขตตำบาลนครชุม
 
 

 
 
จะดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนทุกคนมีการศึกษาที่ดี มีจริยธรรม ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุขการพัฒนาชุมชน การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
 
 

 
 
จะดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทำไร่ ทำนา ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ โดยจะจัดทำโครงการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมในการผลิต การอบรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการศึกษาดูงานเกษตรชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงิน และการประกอบอาชีพ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870