หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 

 
 
จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ใช้วิถีชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดีแก่ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นหลัก จัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาแรงงานของเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น จัดให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการซื้อขาย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน
 
 

 
 
จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของเยาวชนและประชาชน ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม ค่านิยม และทัศนคติที่ดีงามต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
 
 

 
 
จะดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย จะสร้างและพัฒนาระบบบริหารให้เป็นธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจจะกระทบต่อชุมชน เพิ่มทักษะและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ อีกทั้งความสำคัญด้านบริการประชาชน โดยการฝึกอบรม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วเกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-850-870