ท่านต้องการให้ อบต.นครชุม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 4 )
25.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
31.25%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
18.75%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
12.50%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
12.50%