ท่านต้องการให้ อบต.นครชุม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 4 )
22.22%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
27.78%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
22.22%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
11.11%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
16.67%