ท่านต้องการให้ อบต.นครชุม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
20.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
10.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
30.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
20.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
20.00%